Statutul persoanelor asigurate

Sunt asigurati, potrivit Legii nr 95/2006, toti cetatenii români cu domiciliul în tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul în România si fac dovada platii contributiei la fond, în conditiile prezentei legi. În aceasta calitate, persoana în cauza încheie un contract de asigurare cu casele de asigurari de sanatate, direct sau prin angajator, al carui model se stabileste prin ordin al presedintelui CNAS cu avizul consiliului de administratie.

Asiguratii au dreptul la pachetul de baza de servicii medicale de la data începerii platii contributiei la fond, urmând ca sumele restante sa fie recuperate de casele de asigurari de sanatate si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, în conditiile legii, inclusiv accesoriile aplicate pentru creantele bugetare.

Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.

In conformitate cu prevederile art 213 din Legea nr 95/2006- privind reforma in domeniul sanatatii

Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei:
a) toti copiii pâna la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pâna la vârsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pâna la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca;
b) tinerii cu vârsta de pâna la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati în întretinerea unei persoane asigurate;
c) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost înlaturati din justitie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri decât cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi;
d) persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, cu exceptia celor obtinute în baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) bolnavii cu afectiuni incluse în programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pâna la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
f) femeile însarcinate si lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse, în conditiile prezentei legi:

a) se afla în concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat în urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale;
b) se afla în concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani si în cazul copilului cu handicap, pâna la împlinirea de catre copil a vârstei de 3 ani sau se afla în concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsa între 3 si 7 ani;
c) executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla în arest preventiv, precum si cele care se afla în executarea masurilor prevazute la art. 109, 110 si 124 din Codul penal, respectiv cele care se afla în perioada de amânare sau întrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri;
d) persoanele care beneficiaza de îndemnizatie de somaj;
e) strainii aflati în centrele de cazare în vederea returnarii ori expulzarii, precum si cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla în timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati în centrele special amenajate potrivit legii;
f) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei;
h) persoanele cetateni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni, daca nu au venituri;
i) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenta Secretariatului de Stat pentru Culte, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse.

În cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din România, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Codului fiscal , sunt asigurati:

a) toti cetatenii români cu domiciliul în tara si care fac dovada platii contributiei la fond, în conditiile legii;
b) cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si au obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara ori au domiciliul în România si care fac dovada platii contributiei la fond, în conditiile legii;
c) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene care nu detin o asigurare încheiata pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat si obtinut dreptul de rezidenta în România, pentru o perioada de peste 3 luni, si care fac dovada platii contributiei la fond, în conditiile legii;
d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene care îndeplinesc conditiile de lucrator frontalier, si anume desfasoara o activitate salariata sau independenta în România si care rezida în alt stat membru în care se întorc de regula zilnic sau cel putin o data pe saptamâna si care fac dovada platii contributiei la fond, în conditiile legii;
e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România si care îsi stabilesc resedinta pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat apartinând Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate si fac dovada platii contributiei la fond, în conditiile legii.

Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare înceteaza:

a) pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. a), odata cu pierderea dreptului de domiciliu în România, precum si în conditiile art. 258 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. b), odata cu pierderea dreptului de sedere în România, precum si în conditiile art. 258 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. c), odata cu pierderea dreptului de rezidenta în România, pentru o perioada de peste 3 luni, precum si în conditiile art. 258 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. d), odata cu pierderea calitatii de lucrator frontalier, precum si în conditiile art. 258 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. e), de la data la care pensionarilor sistemului public de pensii din România nu li se mai retine contributia la fond, calculata asupra veniturilor din pensia cuvenita în acest sistem.

Drepturile de asigurare înceteaza dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei la fond, în conditiile legii.
Asiguratii au dreptul la pachetul de baza de la data începerii platii contributiei la fond, urmând ca sumele restante sa fie recuperate de ANAF, în conditiile legii, inclusiv obligatii fiscale accesorii datorate pentru creantele fiscale.
Persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente internationale cu prevederi în domeniul sanatatii beneficiaza de servicii medicale si alte prestatii acordate pe teritoriul României, în conditiile prevazute de respectivele documente internationale.
Sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflate în întretinerea unei persoane asigurate cu sau fara plata contributiei, denumite în continuare coasigurati, îsi pastreaza calitatea de asigurat si drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a carei întretinere se afla are calitatea de asigurat.

Coasiguratii nu pot avea la rândul lor coasigurati.

Persoanele care nu realizeaza venituri si nu se încadreaza în categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligatia platii contributiei individuale lunare de asigurari sociale de sanatate.
Persoanele care au obligatia sa se asigure, care nu pot dovedi plata contributiei si care nu se încadreaza în categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei, platesc contributia lunara de asigurari sociale de sanatate calculata prin aplicarea cotei prevazute în Codul fiscal la salariul de baza minim brut pe tara în vigoare la data platii.
Aceste persoane sunt obligate pentru a obtine calitatea de asigurat sa achite contributia legala pe ultimele 6 luni si a lunii curente, calculata la salariul minim brut pe tara în vigoare la data platii, calculându-se majorari de întârziere daca nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale. În situatiile în care au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescriptie recuperarea sumelor restante cu titlul de contributie, precum si accesoriile fiscale se realizeaza de ANAF, prin organele fiscale teritoriale, în conditiile legii.
Cetatenii straini care au obtinut permis de sedere în România au obligatia platii contributiei asupra veniturilor impozabile realizate pe teritoriul României, în conditiile legii, cu respectarea termenului de prescriptie a contributiei si calculându-se accesorii fiscale.
Strainii beneficiari ai unei forme de protectie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia de asigurari sociale de sanatate începând cu data obtinerii formei de protectie, în conditiile legii.
În situatia în care nu realizeaza venituri impozabile, platesc contributia lunara calculata la un salariu minim brut pe tara în vigoare la data platii.
Pentru lucratorii migranti care îsi pastreaza domiciliul sau resedinta în România, contributia lunara la fond se calculeaza la veniturile obtinute din contractele încheiate cu un angajator strain si care se impoziteaza în România.
Prevederile alin. precedent nu se aplica în cazul lucratorilor migranti care îsi desfasoara activitatea în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele cu care România are încheiate acorduri de securitate sociala si care sunt asigurati în respectivele sisteme de securitate sociala.

Actualizat la: 20.11.2021 – 12:30

RomanianEnglishItalianGermanSpanish
Skip to content