Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate

Cardul national de asigurari sociale de sanatate este un card electronic, distinct de cardul european de asigurari sociale de sanatate.

Cardul national de asigurari sociale de sanatate se emite pentru dovedirea calitatii de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale.

Informatiile minime care pot fi accesate de pe cardul national de asigurari sociale de sanatate sunt urmatoarele:
a) numele, prenumele, precum si codul numeric personal ale asiguratului;
b) codul unic de identificare în sistemul de asigurari sociale de sanatate;
c) numarul de identificare al cardului national de asigurari sociale de sanatate.

Pe cipul cardului national de asigurari sociale de sanatate vor fi înregistrate informatiile minime prevazute la alin. (1), precum si urmatoarele informatii:
a) diagnostice medicale cu risc vital si boli cronice;
b) grupa sanguina si Rh;
c) acceptul exprimat, în timpul vietii, pentru prelevarea de organe, tesuturi si celule, dupa deces;
d) medic de familie: nume, prenume, date de contact.

Diagnosticele medicale cu risc vital si bolile cronice care vor fi înregistrate pe cipul cardului national de asigurari sociale de sanatate se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS.
Pe cardul national de asigurari sociale de sanatate datele medicale se înregistreaza separat de datele administrate, iar accesul la acestea se face numai de persoane autorizate în acest scop.

Informatia prevazuta la alin. (2) lit. c) se va înregistra pe cipul cardului national de asigurari sociale de sanatate, sub conditia respectarii dispozitiilor prevazute la art. 147 pct. 5.: ” prelevarea se poate face fara consimtamântul membrilor familiei daca, în timpul vietii, persoana decedata si-a exprimat deja optiunea în favoarea donarii, printr-un act notarial de consimtamânt pentru prelevare si înscrierea în Registrul national al donatorilor de organe, tesuturi si celule ”

Accesul personalului medical la informatiile înregistrate pe cardul national de asigurari sociale de sanatate va fi stabilit prin Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate prevazut în titlul IX «Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate» al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii.

Cheltuielile necesare pentru producerea cardului national de asigurari sociale de sanatate, respectiv a documentului propriu-zis prin care se atesta calitatea de asigurat se suporta din bugetul Ministerului Sanatatii.

Cheltuielile necesare pentru producerea solutiilor informatice pentru administrarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se suporta de CNAS din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Pentru plata si distributia cardului national de asigurari sociale de sanatate se încheie un contract de catre Ministerul Sanatatii si CNAS cu Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A. Modalitatea de plata a cardului national de asigurari sociale de sanatate din bugetul Ministerului Sanatatii catre Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A., precum si mecanismul de distributie a cardului administrat de CNAS se stabilesc prin normele metodologice prevazute la art. 331 alin. (6).

Distributia cardurilor catre asigurati se realizeaza de casele de asigurari sociale de sanatate prin furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara.

În situatia solicitarii de eliberare a unui card duplicat de catre asigurat, cu exceptia faptului în care aceasta se face din motive tehnice de functionare, cheltuielile aferente producerii si distributiei se suporta de catre asigurat.

Metodologia de eliberare a cardului duplicat prevazuta la alin. (5) se aproba prin ordin al presedintelui CNAS.

Componenta informatica a cardului national de asigurari sociale de sanatate este parte integranta a sistemului informatic unic integrat al asigurarilor sociale de sanatate.

Cardul national de asigurari sociale de sanatate se elibereaza si se administreaza prin utilizarea serviciilor de operare si management al unei unitati specializate în acest scop. CNAS elibereaza si administreaza cardul national de asigurari sociale de sanatate si are calitatea de operator de date cu caracter personal pentru datele mentionate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în cardul national de asigurari sociale de sanatate se face în conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, iar prin normele metodologice mentionate la art. 331 alin. (6) va fi stabilita modalitatea de exercitare a dreptului de acces la datele cu caracter personal legate de starea de sanatate de catre persoana asigurata.

Cardul national poate fi utilizat numai pe teritoriul Romaniei.

Furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, precum si titularii cardului national de asigurari sociale de sanatate au obligatia de a solicita si, respectiv, de a prezenta acest document, la data acordarii asistentei medicale, în conditiile prevazute de contractul-cadru si de normele metodologice de aplicare a acestui contract.

Alte obligatii ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale privind implementarea sistemului cardului national de asigurari sociale de sanatate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a dispozitiilor din cuprinsul prezentului capitol.

Cardul national de asigurari sociale de sanatate se emite individual pentru fiecare asigurat cu vârsta de peste 18 ani, asa cum este reglementat la art. 211 alin. (1), art. 213 .

Asiguratii cu vârsta de pâna la 18 ani beneficiaza de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale decontate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate în baza documentelor care atesta ca se încadreaza în categoria de asigurati, prevazuta la art. 213 alin. (1) lit. a).

Persoanele asigurate prevazute la alin. (1) au obligatia prezentarii cardului national de asigurari sociale de sanatate în vederea acordarii serviciilor medicale de catre furnizorii aflati în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate. Neprezentarea cardului national de asigurari sociale de sanatate conduce la acordarea acestor servicii numai contra cost, cu exceptia serviciilor prevazute la art. 220

Caracteristicile tehnice ale cardului national, precum si modalitatile de elaborare si implementare ale acestuia se aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Personalizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte, structura componenta a Ministerului Afacerilor Interne.

Echipamentele si aplicatiile de personalizare necesare potrivit alin. (2), precum si serviciile pentru functionarea neîntrerupta a acestora se asigura de catre Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A. si de catre CNAS.

Actualizat la: 20.11.2021 – 12:40

RomanianEnglishItalianGermanSpanish
Skip to content