In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 360/6191/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, coroborat cu prevederile Hotararii nr. 400/2014 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015:

La externare, pacientului asigurat i se elibereaza urmatoarele documente:

  • bilet de iesire din spital, cu obligatia ca acesta sa contina explicit toate elementele prevazute in scrisoarea medicala, evaluarea starii de sanatate a asiguratului la momentul externarii si indicatiile de tratament si supraveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada (determinata conform diagnosticului)
  • scrisoare medicala, care trebuie sa fie transmisa medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, dupa caz
  • prescriptie medicala (Rp): prescriptia medicala, eliberata de medicul din spital la externarea bolnavului, cuprinde medicatia pentru maxim 30/31 zile; prescriptia medicala pentru cazurile cronice este valabila maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia.
  • chitanta, eliberata de biroul contabilitate din cadrul spitalului, pentru cazurile de coplata.
  • fisa decontului de cheltuieli, conform Ordinului 1100/2005 – privind introducerea decontului de cheltuieli ce se elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primare

Documentul oficial poate fi descarcat aici.